2021-01-04
شورتکات دیسکورد

کارایی هرکدام از شورتکات های دیسکورد چیست؟

شورتکات ها به ما کمک می‌کنن تا خیلی سریعتر از اینجا به جای دیگری بریم! همیشه برای زودتر رسیدن به خواسته ها باید میانبر زد؛ شما میانبر های دیسکورد رو بلدید؟ پس من بهت میگم چیکار کنی...
عضویت در سرور ما